Maltese Lessons y algo más!

Posted: February 22, 2008 in De Pata de Perro, Personal
Tags:

Kil tinsaf qanti?

Bueno no se si alguién algún día visite Malta que por lo que se es un bnito lugar para visitar con buena vida nocturna….digo a mi no se si algún día me toque visitarlo pero como tengo amistades allá me dió por investigar un poco sobre su lenguaje expresiones y demás así que les dejo una lista bastante buena y completa sobre este idioma. Ojalá les sea útil!

Por último esta todo el texto trtado en ingles y maltes asi que están avisados y no me digan “es que no entiendo blablabla” el ingles es ya muy comun so deal with it!

Sahha! =)

SOME BASIC EXPRESSIONS ———


English Maltese Translation Phonetic
Expression (without diacritics) transcription
——- ——————– ————-

Yes Iva iva

No Le le

Please Jekk joghgbok yek yo:jbok

Thank you Grazzi gratsi

Thank you Grazzi hafna gratsi hafna
very much

You’re welcome M’hemmx mn’hiex memsh mni:sh

Greetings ——-

Good morning Bongu bonju

Good evening Bonswa bonswa

Good night Il-lejl it-tajjeb illeyl itayeb

Good-bye Sahha sahha

So long Caw cha:w

See you later Narak iktar tard narak iktar ta:rd

This is Mr. Dan is-Sinjur dan isinyu:r
Mrs. Din is-Sinjura diyn isinyu:ra
Miss Din is-Sinjurina diyn isinyu:ri:na

Pleased to meet Ghandi pjacir a:ndi pyachi:r
you.

How are you? Kif inti? kiyf inti

Very well, thanks. Tajjeb(masc),tajba(fem) tayeb/tayba
And you? hafna. U inti? hafna u inti

I beg your pardon? Skuzi? skuzi

Excuse me Skuzi! skuzi

Sorry! Skuzani! skuza:ni

Questions ————-

Where? Fejn? feyn

How? Kif? kiyf

When? Meta? meta

What? X’hini? shiniy

Why? Ghaliex? a:li:sh

Who? Min? miyn

Which? Liema? lima

Where is…? Fejn hu…? feyn uw

Where are…? Fejn huma…? feyn uma

Where can I find…? Fejn insib…? feyn insi:b

How far…? kemm hi(fem), hu(masc) kem iy/u/uma
huma (pl) boghod…? bo:d

How long…? Kemm iddum…? kem iddu:m

How much/many…? Kemm…? kem

How much does Kemm tqum kem t’u:m
this cost? din?(f) diyn
iqum dan?(m) i’u:m dan

When does…. X’hin … sh hiyn…
open/close? jiftah/jaghlaq? yiftah/yala’

What do you call Kif tghid Kiyf teyd
this/that in dan/dak dan/dak
Maltese? bil-Malti/ bil malti

What does this/ Xi jfisser dan/ shiyfisser dan/
that mean? dak? dak

Do you speak Titkellem titkellem
English? bl-Ingliz? bl ingli:s

Is there anyone Hawn xi hadd a:wn shi had
here who speaks…? li jitkellem..? li yitkellem…

I don’t speak (much) Ma nitkellimx ma nitkellimsh
Maltese. (tajjeb) bil-Malti. (tayeb) bil malti

Could you speak Tista’ titkellem tista titkellem
more slowly? iktar bil-mod? iktar bil mo:d

Could you repeat Tista’ tirrepeti tista tirrepeti
that? dak? dak

Could you spell Tista tispelli tista tispelli:
the word? l-kelma? il kelma

Please write the Jekk joghgbok yek yo:jbok
word down. iktibli l-kelma. iktibli ilkelma

Can you translate Tista tittraducili tista titraduchi:li
this for me? dan? dan

I understand. Nifhem. nifem

I don’t understand. Ma nifhimx. ma nifimsh

Do you understand? Qed tifhem? ‘ed tifem

Can you show me? Tista’ turini? tista turiyni

I can’t. Ma nistax. ma nistash

Can you tell me? Tista’ tghidli? tista teydli

Can you help me? Tista’ tghinni? tista teyni

Can I help you? Nista’ nghinek? nista neyneyk

Can you direct me Tista tghatini tista tati:ni
to…? d-direzzjonijiet id diretsyoniyi:t
ghal…? al

Wanting ——–

I’d like… Nixtieq… nishti:’

We’d like… Nixtiequ… nishti:’u

What do you want? X’ghandek bzonn? sha:ndek bzon

Give me… Aghtini… a:tini

Bring me… Gibli… jiybli

Show me… Urini… uriyni

I’m looking for… Qed infittex… ‘ed infittesh

I’m hungry. Ghandi l-guh. a:ndi il ju:h

I’m thirsty. Ghandi l-ghatx. a:ndi la:tch

I’m tired. Jien ghajjien. yi:n a:yi:n

I’m lost. Intlift. intlift

It’s important. Importanti. importanti

It’s urgent. Urgenti. urjenti

Hurry up! Ghaggel! a:jjel

It is / there is ————-

It is… Hi(ja)…(fem.) iy(ya)
Hu(wa)…(masc.) uw(wa)

It isn’t… M’hix…(fem.) miysh
M’hux…(masc.) muwsh

Here it is. Hawn hi. (fem.) awn iy Hawn hu. (masc) aawn oo

Here they are. Hawn huma. awn uma

There it is. Hemm hi. (fem.) em iy
Hemm hu. (masc.) em uw

There is/are… Hemm… em

Is there/are there…? Hemm…? em

Ther isn’t/aren’t. M’hemmx. memsh

It’s ————–

big m/f sing. kbir / kbira kbi:r / kbi:ra
plural kbar kba:r

small zghir / zghira zeyr / zeyra
zghar za:r

hot shun / shuna s hun / s huna
shan s ha:n

cold kiesah / kiesha kisah / kis ha
keshin kes hin

easy facli fachli

difficult difficli diffichli

heavy tqil / tqila t’il / t’ila
tqal t’a:l

light hafif / hafifa hafif / hafifa
hfief hfi:f

right/good tajjeb / tajba tayeb / tayba
tajbin taybin

wrong/bad hazin / hazina hazin / hazina
hziena hzi:na

old qadim / qadima ‘adim / ‘adima
qodma ‘odma

new gdid / gdida jdid / jdida
godda joda

old xih / xiha shih / shiha
xjuh shjuh

young zaghzugh zaghzuha zazuh / zazuwa
zaghzagh zazah

beautiful sabih / sabiha sabih / sabiha
sbieh sbi:h

ugly ikrah / kerha ikrah / kera
koroh koroh

better ahjar ahyar

worse aghar a:r

early kmieni kmi:ni

late tard tard

cheap irhis / irhisa irhis / irhisa
irhas irha:s

expensive gholi / gholja o:li / o:lya
gholjin o:lyin

near vicin = qrib vichin / ‘rib

far il-boghod il bo:d

first l-ewwel lewel

last l-ahhar lahar

Quantities ———–

a little / a lot ftit / hafna ftiyt / hafna

much / many hafna hafna

more / less iktar / inqas iktar / in’as

enough bizzejjed bizzeyed

Prepositions ———-

on fuq fu’
in gewwa / go jewa / jo:
after wara wara
before (time) qabel ‘abel
before (place) quddiem ‘udi:m
for ghal a:l
from minn min
with ma’ ma
without minghajr mina:yr
towards lejn leyn
to ghal a:l
until sakemm sakem
during matul matul
next to hdejn hdeyn
behind wara wara
between bejn beyn
since mindu mindu
above fuq fu’
below taht taht
inside gewwa jewa
outside barra barra

A few more useful words —————

and u u
or jew yew
never qatt ‘at
always dejjem deyem
nothing xejn sheyn
something xi haga shi haja
none hadd had
too, also anki anki
but izda izda
soon malajr malayr
now issa issa
then imbaghad imba:d
again mill-gdid mill jdiyd
perhaps forsi / aktarx forsi / aktarsh
only biss biss

Personal Pronouns ——–

I / I’m not Jien / M’iniex yi:n/mini:sh
You / You are not Int / M’intix int/mintiysh
He / He isn’t Hu / M’hux uw/mush
She / she isn’t Hi / M’hix iy/mish
We / We aren’t Ahna / M’ahniex ahna/mahni:sh
You / You aren’t Intom / M’intomx intom/mintomsh
They / They aren’t Huma / m’humiex u:ma/mumi:sh

Numbers ——

0 xejn sheyn
1 wiehed wi:hed
2 tnejn tneyn
3 tlieta tli:ta
4 erbgha erba:
5 hamsa hamsa
6 sitta sitta
7 sebgha seba:
8 tmienja tmi:nya
9 disgha disa:
10 ghaxra a:shra
11 hdax hda:sh
12 tnax tna:sh
13 tlettax tletta:sh
14 erbatax erbata:sh
15 hmistax hmista:sh
16 sittax sitta:sh
17 sbatax sbata:sh
18 tmintax tminta:sh
19 dsatax tsata:sh
20 ghoxrin o:shriyn
21 wiehed u ghoxrin wi:hed u o:shriyn
22 tnejn u ghoxrin tneyn u o:shriyn
30 tletin tletiyn
40 erbghin erbeyn
50 hamsin hamsin
60 sittin sittin
70 sebghin sebeyn
80 tmenin tmenin
90 disghin diseyn
100 mija miya
101 mija u wiehed miya u wi:hed
200 mitejn miteyn
300 tlitt mija tlit miya
400 erba’ mija erba miya
500 hames mija hames miya
600 sitt mija sit miya
700 seba’ mija seba miya
800 tminn mija tmin miya
900 disa’ mija disa miya
1000 elf elf
1250 elf mitejn u hamsin elf miteyn u hamsin
2000 elfejn elfeyn
3000 tlitt elef tlit elef
1000000 miljun milyuwn

first l-ewwel lewel
second it-tieni it ti:ni
third it-tielet it ti:let
fourth ir-raba’ ir raba
fifth il-hames il hames
sixth is-sitta is sitta
seventh is-seba’ is seba
eighth it-tmienja it mi:nya
ninth id-disa’ id disa
tenth il-ghaxra il a:shra

once darba darba
twice darbtejn darbteyn
three times tlitt darbiet tlit darbi:t

half nofs nofs
a quarter kwart kwart
one third terz terts
a pair of… par ta’… pa:r ta
a dozen tuzzana tuzzana

one per cent wiehed fil-mija wi:hed fil miya
3/4 tlitt kwarti tlit kwarti

1995 elf disa’ mija elf disa miya
u hamsa u hamsa
u disghin u diseyn

Year and Age ————-

year sena sena
leap year sena bisestili sena bizesti:li
decade deakadu dekadu
century seklu seklu
this year din is-sena diyn is sena
last year is-sena li ghaddiet is sena li a:ddi:t
next year is-sena d-diehla is sena idi:hla
each year kull sena kull sena
2 yrs ago sentejn ilu senteyn i:lu
in 1 year f’sena fsena
in the 80s fit-tminijiet fit tminiyi:t
in the 12th fis-seklu fis seklu
century tnax tna:sh
in the 20th fis-seklu fis seklu
century ghoxrin o:shriyn

how old are kemm ghandek zmien? kem a:ndek zmi:n
you?

I’m 30 yrs old. Ghandi tletin sena. a:ndi tletin sena

He/she was Twieled/twieldet twi:led/twi:ldet
born in 1960. fl-elf disa’ mija flelf disa miya
u sittin. u sittin

What is his/ Kemm ghandu/ kem a:ndu
her age? ghandha zmien? a:nda zmi:n

Seasons, Months, Days ————

spring ir-rebbiegha ir rebbi:ya:
summer is-sajf is sayf
autumn il-harifa il harifa
winter ix-xitwa ish shitwa

January jannar yanna:r
February frar fra:r
March marzu martsu
April april april
May mejju meyu
June gunju junyu
July lulju lulyu
August awissu awissu
September settembru settembru
October ottubru ottubru
November novembru novembru
December dicembru dichembru

in May f’mejju fmeyu
since March minn marzu min martsu
the end of l-ahhar lahhar
of the month tax-xahar tash sha:r

What day is x’gurnata hi shjurnata iy
today? illum? illum

It’s July 1st. Hu l-ewwel ta’ lulju. uw lewel ta lulyu

in the morning fil-ghodu fil o:du
during the day matul il-gurnata matul il jurnata
in the wara nofs in-nhar wara nofs ina:r
afternoon
in the evening fil-ghaxija fil a:shiya
at night bil-lejl bil leyl
yesterday il-bierah il bi:rah
today illum illum
to-morrow ghada a:da
2 days ago jumejn ilu yumeyn iylu
in 3 days’ time fi tlitt ijiem fi tlit iyi:m
next week il-gimgha d-diehla il jima id di:hla
last week il-gimgha li ghaddiet il jima li a:di:t
fortnight hmistax hmista:sh
holiday vakanza vakantsa

Wishes ————–

Merry Christmas! Il-Milied it-Tajjeb! il mili:d it ta yeb
Happy New Year! Is-Sena t-Tajba! is sena it tayba
Happy Easter! L-Ghid it-Tajjeb! leyd it tayeb
Happy Birthday! Awguri tal-birthday! awguri tal ‘birthday’
Best Wishes! Awguri!/Xewqat Sbieh! awguri/shew’at sbi:h
Congratulations! Nifrahlek! nifrahlek
Good luck! Ix-Xorti t-Tajba! ish shorti it tayba
Regards… Inselli ghalik inselli a:lik
Goodbye! Sahha! sahha
Bye! Ciao! chaw

What time is it? ————

Excuse me. Can you Skuzi. Tista skuzi tista
tell me the time? tghidli x’hin hu? teydli sh hin uw

It’s ten past three. It-tlieta u ghaxra. it tli:ta u a:shra

It’s a quarter past Il-hamsa u kwart. il hamsa u kwart
five.

It’s twenty to seven. Is-sebgha neqsin is seba: ne’sin
ghoxrin. o:shriyn

It’s half past six. Is-sitta u nofs. is sitta u nofs

It’s noon. Nofs in-nhar. nofs ina:r

It’s midnight. Nofs il-lejl. nofs ileyl

In the morning. Fil-ghodu. fil o:du
In the afternoon. Wara nofs in-nhar. wara nofs ina:r
In the evening. Fil-ghaxija. fil a:shiya

The clock is fast. L-arlogg ghandu larloj a:ndu
l-quddiem. il’udi:m
the clock is slow. L-arlogg sejjer lura. larloj seyer lura


ARRIVAL ———–


Here’s my Hawn hu awn uw
passport. l-passaport tieghi. il passaport ti:yey

I’ll be staying… Se nqghod… se no’od
a few days ftit granet ftiyt jranet
a week gimgha jima:
a month. xahar. sha:r

I don’t know yet. Ghadni ma nafx. a:dni ma nafsh

I’m here on vacation. Qieghed hawn vaganzi. ‘i:ed awn vagantsi

I’m here on business. Qieghed hawn fuq ‘i:ed awn fu’
bizniss. biznis

I’m sorry I don’t Jiddispjacini ma yiddispyachini ma
understand. nifhimx. nifimsh

Is there anyone here Hawn xi hadd hawn awn shi had awn
who speaks English? li jaf bl-ingliz? li yaf blingliz

I’ve nothing to M’ghandi xejn ma:ndi sheyn
declare. x’niddikjara. shniddikyara

I’ve a bottle of Ghandi flixkun a:ndi flishkun
whiskey. wiski. wiski

It’s for my personal Dan ghall-uzu tieghi dan a:ll uzu ti:yey
use. persunali. persunali

Changing Money ———

Where’s the currency Fejn hu l-ufficcju feyn uw lufichyu
exchange office? tal-kambju? tal kambyu

Can you change these Tista tibdilli dawn tista tibdilli
traveler’s checks? it-traviler cekks? it traviler cheks

I’d like to change Nixtieq nibdel nishti:’ nibdel
some dollars/pounds. ftit dollari/sterlini. ftiyt dollari/sterlini

What’s the exchange X’inhi r-rata shiniy ir rata
rate? tal-kambju? tal kambyu

Where is? ————

Where’s the car Fejn hu l-ufficcju feyn uw luffichyu
rental office? tal-kiri tal-karozzi? tal kiri tal karotsi

newstand il-kjosk tal-gazzetti il kyosk tal gatseti
restaurant ir-ristorant ir ristorant
shopping area iz-zona tal-hwienet itz tzona tal hwi:net

How do I get to…? Kif immur ghal…? kiyf immuwr a:l

Is there a bus to…? Hemm karozza ghal…? em karotsa a:l

Wher can I rent/hire Fejn nista nikri feyn nista nikri
a car? karozza? karotsa

Hotel reservation ———-

Do you have a hotel Ghandek gwida a:ndek gwida
guide? tal-lukandi? tal lukandi

Could you reserve Tista tirriservali tista tirriservali
a room? kamra? kamra
downtown fic-centru fich chentru
near the sea hdejn il-bahar hdeyn il bahar
a single room kamra singola kamra singola
a double room kamra doppja kamra doppya
not too expensive mhux gholja wisq mush o:lya wis’

Where’s the hotel? Fejn hi l-lukanda? feyn iy il lukanda

Do you have a street Ghandek mappa a:ndek mappa
map? tat-triqat? tat tri’at

Car Rental (Hire) ———–

I need to rent ghandi bzonn nikri a:ndi bzon nikri
a car. karozza. karotsa
small zghira zeyra
medium midjum midyum
large kbira kbi:ra

I’d like it for a Irridha ghal irrida a:l
day/week/month. gurnata/gimgha/xahar jurnata/jima:/sha:r

Do you have any Ghandek tariffi a:ndek tarifi
special rates? specjali? spechya:li

What’re the rates? X’inhuma t-tariffi? shinuma it tarifi

Is mileage included? Il-majligg kompriz? il maylij kompriz

I want full insurance. Irrid inxjurans irrid inshyurans
komplita. komplita

What’s the deposit? Kemm hu d-depoztu? kem uw id depostu

I’ve a credit card. Ghandi kredit kard. a:ndi kredit kard

Here’s my driving Hawn il-licenza awn il lichentsa
licence tieghi. ti:yey

Taxi ————

Where can I get a Fejn nista naqbad feyn nista na’bad
taxi? taxi? taksi

Please get me a Jekk joghgbok sejjahli yek yo:jbok seyahli
taxi. taxi. taksi

Take me to this Hudni f’dan hudni fdan
address. l-indirizz. lindirits
the airport. l-erport. lerport
the town center. ic-centru. ich chentru

Turn at the next Dur fil-kantuniera. du:r fil kantuni:ra
corner.

Left/right. Max-xellug/mal-lemin. mash shellug/mal lemin

Go straight ahead. Ibqa’ sejjer dritt. ib’a seyer drit

Please stop here. Jekk joghgbok ieqaf yek yo:jbok i:’af
hawn. awn

I’m in a hurry. Jien mghaggel. yi:n ma:jjel

Could you wait for me? Tista tistennini? tista tistnenini

I’ll be back in ten Nirritorna f’ghaxar nirritorna fa:sha:r
minutes. minuti. minuti


ACCOMMODATION ———


Hotel – Checking in:

My name is.. Jisimni yisimni

I’ve a reservation. Ghandi prenotazzjoni. a:ndi prenotatsyoni

Do you have any Ghandek a:ndek
vacancies? kmamar liberi? kmamar liberi

I’d like a.. room.. Nixtieq kamra.. nishti:’
single/double singola/doppja singola/dopya
with twin beds b’zewg sodod bzewch sodod
with a double bed b’sodda doppja bsodda dopya
with a bath bil-banju bil banyu
with a shower bid-docca bid docha
with a balcony bil-gallerija bil galleriya
with a view b’veduta bveduta

We’d like a room… Nixtiequ kamra… nishti:’u kamra
in the front quddiem ‘udi:m
at the back fuq wara fu’ wara
facing the sea faccata tal-bahar fachata tal bahar
It must be quiet. Trid tkun trankwilla. trid tkun trankwilla

Is there Hemm em
air-conditioning? arja kondizjonata? arya konditsyonata
a private toilet? tojlit privat toylit privat

Could you put Tista tpoggi tista tpojji
an extra bed sodda zejda sodda zeyda
in the room? fil-kamra? fil kamra

What’s the price…? X’inhu l-prezz…? shinu il prets
per night ghal lejl a:l leyl
per week ghal gimgha a:l jima:

That’s too expensive. Dak gholi wisq. dak o:li wis’

Have you anything Ghandek xi haga a:ndek shi haja
cheaper? irhas? irhas

We’ll be staying… Se noqoghdu… se no’o:du
a few days ftit granet ftiyt jranet
a week (at least). gimgha (mill-inqas) jima: mill in’as

What’s the room X’inhu n-numru shinu in numru
number? tal-kamra? tal kamra

Where can I park Fejn nista nipparkja feyn nista nipparkya
the car? l-karrozza? il karotsa

The key, please. Ic-cavetta, jekk ich chavetta yek
joghgbok. yo:jbok

Will you please Jekk joghgbok yek yo:jbok
wake me at 7:00. qajjimni fis-sebgha. ‘ayimni fis seba:

Can you find me Tista ssibli tista issibli
a babysitter? bejbisiter beybisitter

Would you please Jekk joghgbok yek yo:jbok
mail this for me? impostali dan! impostali dan

Are there any Hemm xi em shi
messages for me? messaggi ghalija? messajji a:liya

Difficulties ———

The… doesn’t work. … ma tahdimx. ma tahdimsh
air conditioner l-arja kondizjonata larya konditsyonata
heating il-hiting il hiytink
television it-televixin it televishin

Can you get it Tista tinkariga tista tinkariga
repaired? xi hadd isewwiha? shi had isewiya

The faucet (tap) Il-vit il viyt
is dripping. qed iqattar. ‘ed i’attar

There’s no hot water. M’hemmx ilma shun. memsh ilma s hun

The bulb is burned out. Il-bozza nharqet. il botsa inhar’et

Checking out ————

May I please have Jekk joghgbok tista yek yo:jbok tista
my bill? taghtini l-kont? ta:tini il kont

Can I pay by credit Nista nhallas nista inhallas
card? bil-kredit kard? bil kredit kard

Can you get us Tista ggibilna taxi? tista ijjibilna taksi
a taxi?

It’s been a very Hadna pjacir hafna hadna pyachi:r hafna
enjoyable stay. bis-soggorn taghna. bis sojjorn ta:na


EATING OUT —————


I’m hungry/thirsty. Ghandi l-guh/l-ghatx. a:ndi il juh/lach

Can you recommend tista tirrikmanda tista tirrikmanda
a good rstaurant? ristorant tajjeb? ristorant tayeb

Are there any Hemm xi em shi
inexpensive ristoranti irhas ristoranti irhas
restaurants around f’dawn l-inhawi? fdawn linhawi
here?

I’d like to reserve Nixtieq nirriserva nishti:’ nirriserva
a table for four. mejda ghal erbgha. meyda a:l erba:

We’ll come at eight. Nigu fit-tmienja. niju fit tmi:nya

Could we have a table.. Tista ttina mejda.. tista ittina meyda
in the corner fir-rokna fir rokna
by the window hdejn it-tieqa hdeyn it ti:’a
outside barra barra
in a non-smoking area. fejn m’hemmx tipjip. feyn memsh tipyip

Waiter/Waitress Wejter/wejtress weyter / weytress
May I have the menu Jekk joghgbok yek yo:jbok
please. aghtina l-menu. a:tina il menyu

Do you have local Ghandkom platti a:ndkom platti
dishes? lokali? lokali

What do you recommend? X’tirrikmanda? shtirrikmanda

I’d like… Jien nixtieq… yi:n nishti:’

Could we have…. Tista ggibilna… tista ijjibilna
please? jekk joghgbok? yek yo:jbok
ashtray axtrej ashtrey
cup kikkra kikkra
extra chair siggu iehor sijju i:hor
fork furketta furketta
glass tazza tatsa
knife sikkina sikkina
plate platt plat
spoon imgharfa ima:rfa

May I have some… Nixtieq ftit… nishti:’ ftiyt
bread hobz hobs
butter butir butiyr
oil zejt zeyt
pepper bzar bza:r
salt melh melh
seasoning hwawar hwawa:r
sugar zokkor tsokkor
vinegar hall hal

I’m on a diet. Jien qed fuq id-dieta. yi:n ‘ed fu’ id di:ta

I musn’t eat food Ma nistax niekol ma nistash ni:kol
containing… ikel li fih… ikel li fiyh
flour/fat dqiq/xaham d’i’ / shaham
salt/sugar melh/zokkor melh / tsokkor

Do you have… Ghandek… a:ndek
for diabetics? ghad-dijabetici? a:d diyabetichi
cakes kejkijiet keykiyi:t
fruit juice sugu tal-frott sugu tal frot

Do you have Ghandkom a:ndkom
vegetarian dishes? ikel vegetarjan? ikel vejetaryan

I’d like some more. Nixtieq ftit iktar. nishti:’ ftiyt iktar

Just a small portion. Porzjon zghir biss. portsyon zeyr biss

Nothing more, thanks. Xejn iktar, grazzi. sheyn iktar gratsi

Where’re the toilets? Fejn huma t-tojlezz? feyn uma it toylets

Breakfast ———-

I’d like breakfast, Nixtieq kolazzjon, nishti:’ kolatsyon
please. jekk joghgbok. yek yo:jbok

I’ll have a/an… Nixtieq… nishti:’
some ftit ftiyt
bacon & eggs bejkin u bajd beykin u bayd
boiled egg bajda mghollija bayda molliya
cereal cereali chereali
fried eggs bajd moqli bayd mo’li
scrambled eggs bajd imhawwad bayd imhawwad
orange juice sugu tal-laring sugu tal larinch
ham and eggs perzut u bajd perzut u bayd
marmalade marmellata marmellata
toast towst towst

May I have some… Tista ggibli ftit… tista ijjibli ftiyt
bread hobz hobs
butter butir butiyr
coffee kafe kafe
vdecaffeinated dekaffinat dekaffinat
black iswed iswed
with milk bil-halib bil halib
honey ghasel a:sel
milk cold/hot halib kiesah/jahraq halib ki:sah / yahra’
tea te te
with lemon b’lumija b lumiya
(hot) water ilma (shun) ilma s hun

What’s on the menu? ——-

Appetizers Antipasti antipasti
pizza, omelets pizza, frittati pitsa frittati
soup, sauce soppa, zalza soppa tsaltsa
fish, seafood hut, frott tal-bahar hut frot tal bahar
meat, laham laham
game, poultry tjur, tigieg tyu:r tiji:j
vegetables hxejjex hsheyesh
salads insalati insalati
spices hwawar hwawa:r
cheese, fruit gobon, frott jobon frot
dessert dizerta dizerta
drinks, wine xorb, nbid shorb imbid

ice-cream gelat jelat
first course l-ewwel platt lewwel plat
second course it-tieni platt it ti:ni plat

Appetizers —–

anchovies incova inchova
artichokes qaqocc ‘a’och
caviar kavjar kavyar
shrimps gambli gambli
sausage zalzett tsaltsett
olives zebbug zebbuj
oysters gajdriet gaydri:t
ham perzut perzut
sardines sardin sardiyn
pickled veggies hxejjex fis-salmura hsheyesh fis salmura

Fish & Seafood —–

lobster awwista awista
cod bakkaljaw bakkalyaw
mussels masklu masklu
shrimps gambli gambli
crabs grancijiet granchiyi:t
eel sallura sallura
oysters gajdriet gaydri:t
swordfish pixxispad pishispad
octopus qarnita ‘arnita
sea urchins rizzi ritsi
salmon salamun salamun
sardines sardin sardiyn
prawns gambli kbar gambli kbar
mackerel sawrell sawrel
sturgeon sturjun sturyun
tuna ton ton
trout trota trota
clams arzell artsel

cooked imsajjar (m) imsayar
imsajra (f) imsayra
boiled mgholli/ja mo:lli/ya
baked mohmi/ja mohmi/ya
grilled mixwi/ja mishwi/ya
marinated marinat/a marinat/a
steamed fuq il-fwar fu’ il fwa:r

Meat ———-

I’d like some… Nixtieq… nishti:’
beef / lamb canga / haruf changa / haruf
mutton / pork muntun / majjal muntun / mayal
veal vitella vitella

roast / steak rowst / stejk rowst / steyk
rib / cutlet kustilja / kotletta kustilya / kotletta
liver / filet fwied / filett fwi:d / filett
tongue / meatballs ilsien / pulpetti ilsi:n / pulpetti
kidneys / tripe kliewi / kirxa kli:wi / kirsha
roastbeef / shoulder rosbif / spalla rosbif / spalla

I’d like my meat… Nixtieq il-laham… nishti:’ il laham
baked fil-forn fil forn
fried moqli mo’li
grilled mixwi mishwi
rare / medium ftit nej / midju ftiyt ney / midyu
well done misjur sew misyur sew

Poultry —–

rabbit fenek fenek
chicken fellus fellus
turkey dundjan dundyan
hen tigiega tiji:ja

Vegetables – Salads ——–

asparagus sprag sprach
broccoli brokkli brokkli
artichokes qaqocc ‘a’och
carrots zunnarija tsunnariya
cauliflower pastarda pastarda
cabbage kabocca kabocha
celery karfusa karfuwsa
chick-peas cicri chichri
cucumber hjara hyara
onion basla basla
beans fazola fazola
lettuce hass has
eggplant bringiel brinji:l
potato patata patata
pepers bzar bza:r
peas pizelli pizelli
pumpkin qargha hamra ‘ara: hamra
spinach spinaci spinachi
turnip gidra jidra
zucchini zukkini zukkini

Spices and Herbs ——

garlic tewm tewm
basil habaq haba’
cinnamon kannella kannella
capers kappar kappa:r
bay rand rant
oregano oreganu oreganu
parsley tursina tursiyna
thyme saghtar sa:tar
saffron zafran zafran
ginger ginger jinjer

Fruit ——

apricot / orange berquqa / laringa ber’u’a / larinja
watermelon /apple dulliegha / tuffieha dulli:a: / tuffi:ha
peanuts / banana karawett / banana karawet / banana
cherries / dates cirasa / tamal chirasa / tamal
fig / lemon tina / lummija tina / lummiya
strawberries / pear frawl / langasa frawl / lanjasa
almonds / grapes lewz / gheneb lews / e:nep
peach / plum hawha / ghajnbaqra hawha / a:ynba’ra
raisins / melon zbib / bettieha sbiyp / betti:ha

Wine ——

May I have the Jekk joghgbok gibli yek yo:jbok jibli
wine list? l-lista ta’ l-inbid? il lista ta limbid

I’d like a bottle Nixtieq flixkun nishti:’ flishkun
of white/red wine. nbid abjad/ahmar. imbid abyad/ahmar

Half a bottle. Nofs flixkun. nofs flishkun

A glass. Tazza. tatsa

A bottle of champagne Flixkun xampanja flishkun shampanya
please. jekk joghgbok. yek yo:jbok

I’d like beer. Nixtieq birra. nishti:’ birra

Non-alcoholic drinks ——

I’d like coffee Nixtieq kafe nishti:’ kafe
with cream and sugar. bil-halib u z-zokkor. bil halib u its tsokkor
Chocolate. Cokkolata. chokkolata
Fruit-juice. Sugu tal-frott. sugu tal frot
Tea with milk/lemon. Te bil-halib/b’lummija. te bil halib/blummiya
Lemonade. Limonata. limonata
Milkshake. Milkxejk. milksheyk
Mineral water. Ilma minerali. ilma minerali
Tomato juice. Sugu tat-tadam. sugu tat tadam

Complaints ——–

There’s a plate Hawn platt awn plat
missing. nieqes. ni:’es
A glass missing. Tazza nieqsa. tatsa ni:’sa

I have no knife / m’ghandix sikkina / ma:ndiysh sikkiyna
fork / spoon. furketta / mgharfa. furketta / ma:rfa

That’s not what Dak m’hux li dak mush li
ordered. ordnajt. ordnayt

I asked for… Jien ridt … yi:n ritt

May I change this. Jekk joghgbok tista yek yo:jbok tista
tibdilli dan. tibdilli dan

The Check (Bill) ——-

I’d like to pay. Nixtieq inhallas. nishti:’ inhallas

We’d like to pay Nixtiequ nhallsu nishti:’u inhallsu
separately. separat. separat

Is service included? Servizz hu kompriz? servits uw kompris

Can I pay with this Nista nhallas b’dan nista inhallas bdan
credit card? il-kredit kard? il kredit kard

Thank you, this is Grazzi, dan gratsi dan
for you. ghalik. a:lik

Keep the change. Zomm il-bqija. zom il b’iya

That was a delicious Dik kienet ikla diyk ki:net ikla
meal. Thank you. delizzjuza. Grazzi. delitsyuza gratsi


TRAVELLING AROUND ——-


Asking the way ——

Can you tell me Tista tghidli tista teydli
the way to … kif immur … kiyf immuwr

How far is the next Kemm hu boghod kem uw bo:d
village? ir-rahal l-iktar qrib? ir rahal liktar ‘rib

How far is it to … Kemm hu boghod … kem uw bo:d
from here? minn hawn? min awn

How can I find this Kif nista nsib dan kiyf nista insiyb dan ilpost
place? il-post?

Where can I find this Fejn nista nsib dan feyn nista insiyb dan
address? l-indirizz? lindirits

Can you show me on the Tista turini fejn jien tista turiyni feyn yi:n
map where I am/ fuq il-mappa? fu’ il mappa

Where can I park? Fejn nista nipparkja? feyn nista nipparkya

Where’s the nearest Fejn hu l-eqreb feyn uw le’reb
garage? garaxx? garash

Excuse me. My car has Skuzani. Ghandi hsara skuzani a:ndi hsara
broken down. fil-karozza. fil karotsa

May I use your phone? Jekk joghgbok nista yek yo:jbok nista
nuza it-telefon nuza it telefown ti:ek
tieghek?

Can you send Tista tibghat tista tiba:t
a mechanic? mekkanik? mekkanik

How long will you be? Kemm se tiehu zmien? kem se ti:hu zmi:n

Please call the police. Jekk joghgbok sejjah yek yo:jbok seyah
pulizija. pulitsiya

There’s been an Gara accident. jara achident
accident.

Where’s the nearest Fejn hu l-eqreb feyn uw le’reb
telephone? telefown? telefown

Call a doctor/ambulance Sejjah tabib/ambulanza seyah tabib / ambulantsa
quickly. malajr. malayr

What’s your name X’jismek shyismek
and address? u x’indirizz toqghod? u shindirits to’o:d


SIGHTSEEING ——–


Where’s the tourist Fejn hu l-ufficcju feyn uw luffichyu
office? tat-turizmu? tat turizmu

Can you recommend Tista tirrikmanda tista tirrikmanda
an excursion? eskursjoni? eskursyoni

How much does Kemm tqum kem t’um
the tour cost id-dawra? id dawra

Where’re the catacombs? Fejn huma l-katakombi? feyn uma il katakombi

Where’s the flea market?Fejn hu l-monti? feyn uw il monti
the market is-suq is su’
the library il-librerija il libreriya
the museum il-muzew il muzew
the palace il-palazz il palats
the statue l-istatwa listatwa
the tomb il-qabar il ‘abar
the university l-universita’ luniversita

Admission ——

Is … open on Sundays? jiftah(m)/tiftah(f) yiftah tiftah nar ta
nhar ta’ Hadd? had

When does it open? X’hin j/tiftah? sh hin y / tiftah

When does it close? X’hin j/taghlaq? sh hin y / ta:la’

Is it all right to take Nista niehu nista ni:hu
pictures? ritratti? ritratti

Who – What – When? ——–

What’s that building? X’inhu dak il-post? shinu dak il post

Who was the … ? Min kien … ? miyn ki:n
architect l-arkitett larkitet
artist l-artist lartist
painter il-pittur il pittur
sculptor l-iskultur liskultur

When did he live? Meta ghix? meta e:sh

When was it built? Meta nbena / inbniet? meta imbena / imbni:t

We’re interested in … Ahna interessati … ahna interessati
antiques fl-antikita’ flantikita
archaeology fl-arkeologija flarkeolojiya
art fl-arti flarti
botany fil-botanika fil botanika
ceramics fic-ceramika fich cheramika
coins fil-muniti fil muniti
flora and fauna fil-flora u l-fawna fil flora u il fawna
furniture fl-aghmara fla:ma:ra
geology fil-geologija fil jeolojiya
history fl-istorja flistorya
painting fil-pittura fil pittura
pottery fil-fuhhar fil fuhhar
sculpture fl-iskultura fliskultura

Religious services ——-

Is there a/an … near Hawn … fil-vicin? awn fil vichin
here?
Catholic church knisja kattolka knisya kattolka
Protestant church knisja protestanti knisya protestanti
synagogue sinagoga sinagoga
mosque moskeja moskeya

At what time is Mass? X’hin hija l-quddiesa? sh hin iya il ‘uddi:sa
At what time is the X’hin hu s-servizz? sh hin uw is servits
service?

I’d like to visit Nixtieq nara l-knisja. nishti:’ nara il knisya
the church.

Landmarks ——–

cliff / farm / field rdum / razzett / ghalqa irdum / ratset / a:l’a
footpath / forest moghdija / foresta mo:diya / foresta
garden / hill / house gnien / gholja / dar jni:n / o:lya / dar
road / sea / spring triq / bahar / nixxiegha tri’ / bahar /
nishshi:ya:

valley / village wied / rahal wi:d / rahal
well / wood bir / bosk biyr / bosk


RELAXING ————————


Can you recommend a Tista tirrikmandali film / tista tirrikmandali film /
good film / concert? kuncert tajjeb? kuncert tayeb

Is there a sound-and- Hawn x’imkien xow son- awn shimki:n show son
light show on et-lumiere? e lumyer
somewhere?

What time does it X’hin jibda? sh hin yibda
start?

I want to reserve two Irrid nirriserva zewg irriyd nirrizerva
seats. postijiet. zewch postiyi:t

May I please have a Jekk joghgbok aghtini yek yo:jbok a:tini
program? programm. program

Can you recommend Tista tirrikmanda tista tirrikmanda
a good nightclub? najtklabb tajjeb? naytklabb tayeb

Is there a floor show? Hemm varjeta’? em varyeta

Is evening dress Mehtieg ilbies mehti:j ilbi:s
necessary? formali? formali

Is there a discotheque? Hemm diskoteka? em diskoteka

Would you like Tixtieq tizfen? tishti:’ tisfen
to dance?

On the beach ————–

Is there a sandy Hemm bajja ramlija? em baya ramliya
beach?

Is this beach safe Din il-bajja hi sejf diyn il baya iy seyf
for swimming? ghall-ghawm? a:ll a:wm

Are there any Hemm kurrenti em kurrenti
dangerous currents? perikoluzi? perikoluzi

I want to rent (hire) Nixtieq nikri nishti:’
an umbrella umbrella umbrella
surfboard serfbord serfbord
water-skis woterski woterski

Sports ———–

Is there a soccer Hemm x’imkien xi loghba em shimki:n shi lo:ba
match anywhere this futbol das-Sibt? futbol das sibt
Saturday?

Where’s the nearest Fejn hu l-eqreb feyn uw le’reb
golf course? kors tal-golf? kors tal golf

Where’re the tennis Fejn huma il-korz feyn uma il korts
courts? tat-tennis? tat tennis

Where’s the race- Fejn hi l-korsa tat- feyn iy il korsa tat
course? tigrija? tijriya

Is there any good Hawn xi post tajjeb ghas- awn shi post tayeb a:s
fishing around here? sajd f’dawn l-inhawi/ sayd fdawn linhawi

Do I need a permit? Ghandi bzonn permess? a:ndi bzon permess

Where can I get one? Minn fejn nista ngibu? min feyn nista injiybu


MAKING FRIENDS ————————


Introductions ——–

May I introduce … ? Nista nintroducilek … ? nista nintroduchilek

Paul, this is … Pawlu, din hi (f.); Pawlu diyn hiy
dan hu (m) … dan uw

My name is … Jien jisimni … yi:n yisimni

Pleased to meet you. Ghandi pjacir. a:ndi pyachir

What’s your name? Inti, x’jismek? inti shyismek

How are you? Kif inti? kiyf inti

Fine, thanks. And you. Tajba (f.); tajjeb (m.) tayba tayeb
grazzi. U inti? gratsi u inti

Follow-up ———–

How long have you Kemm ilek hawn? kem iylek awn
been here?

We’ve been here a week. Ahna ilna gimgha hawn. ahna ilna jima: awn

We like it very much. Qeghdin niehdu pjacir ‘edin ni:hdu pyachir
hafna. hafna

Do you travel a lot? Tivjagga (s.)hafna? tifyajja hafna
Tivjaggaw (pl.) hafna? tifyajjaw hafna

Where do you come from? Minn fejn inti? (s.) minn feyn inti
Minn fejn intom? (pl.) minn feyn intom

I’m from … Jien minn … yi:n min

What nationality are X’nazzjonalita inti? shnatsyonalita inti
you?

I’m American, Jien Amerikan/a, (m/f) yi:n amerikan/a
British inglis/za inglis/za
Japanese Gappuniz/a jappunis/za
Norwegian Norvegiz/a norvejis/za
French Franciz/a franchis/za
German Germaniz/a jermanis/za
Italian Taljan/a talyan/a
Spanish Spanjol/a spanyol/a
Chinese Ciniz/a chiniys/za
Swiss Svizzeru/a svitstseru/a
Canadian Kanadiz/a kanadis/za

I’m with … Qieghed (m) hawn … ‘i:e:d awn
Qieghda (f.) ‘i:da
my wife / my husband ma marti / mar-ragel ma marti / mar rajel
my family / my friends mal-familja / mal-hbieb mal familya / mal hbi:b
my parents / my uncle mal-genituri / maz-ziju mal jenituri /
mats tsiyu
my aunt / my brother maz-zija / ma hijja mats tsiya / ma hiya
my sister / my cousin ma ohti / mal-kugin/a ma ohti / mal kujin/a

Are you married? Int mizzewweg? (m.) int mizzewwej
Int mizzewga? (f.) int mizzewja

Do you have children? Ghandek tfal? a:ndek tfal

What do you think of X’jidhirlek mill-pajjiz? shyidirlek mill payis
the country?

What do you do? Int x’taghmel? int shta:mel

I’m a student. Jien student (m), yi:n student
studentessa (f). studentessa

I’m here on a business Jien qed hawn fuq yi:n ‘ed awn fu’
trip. bizniss. bizniss

The weather ———

What a lovely day! X’gurnata sabiha! shjurnata sabiha

What awful weather! X’temp hazin! shtemp hazin

It’s cold / hot today. Il-kesha / is-shana llum. il kesha / is s hana
illum

Do you think it’s Tahseb li se taghmel tahseb li se ta:mel
going to rain ix-xita ghada? ish shita a:da
tomorrow?

cloud / fog / ice shaba / cpar / silg s haba / chpa:r / silch
moon / sun / stars qamar / xemx / kwiekeb ‘amar / shemsh /kwi:keb


SHOPPING GUIDE ——–


Stores, shops, services —-

Where’s the nearest… Fejn hu l-eqreb… feyn u le’reb
antique store antikwarju antikwaryu
baker furnar furnar
bank / barber bank / barbier bank / barbi:r
beauty salon bjutixxin byutishin
bookstore hanut tal-kotba hanut tal kotba
camera store hanut tar-ritratti hanut tar ritratti
bakery/confectionery hanut tal-helu hanut tal helu
flower shop fjorist fyorist
fishmonger bejjiegh tal-hut beyyi:h tal hut
grocery growser growser
jeweller gojjellier joyyelli:r
library / market librerija / suq libreriya / su’
newsstand / post office tal-gazzetti / posta tal gatsetti /posta
police station ghassa tal-puluzija assa tal pulutsiya
shoemaker / tailor skarpan / hajjat skarpan / hayyat
souvenir shop hanut tas-suvenirs hanut tas suvenirs
toy store hanut tat-tojs hanut tat toys
travel agency agenzija tal-vjaggi ajentsiya tal vyajji
vegetable seller bejjiegh tal-haxix beyyi:h tal hashish
watchmaker arloggier arlojji:r

General Expressions —-

Where’s a good …? Fejn hemm … tajjeb (m.)? feyn em tayyeb
tajba (f.)? tayba

Where can I find…? Fejn nista nsib …? feyn nista insib

Where’s the main Fejn hu c-centru feyn uw ich chentru
shopping area? kummercjali? kummerchyali

How far is from here? Kemm hu boghod minn hawn? kem uw bo:d min awn

How do I get there? Kif immur hemm? kiyf immur em

Can you help me? Tista tghinni? tista teyni

I’m just looking. Qed biss nara. ‘ed biss nara

I want… Irrid… irriyd

Can you show me? Tista turini? tista turiyni
this / that dan / dak (m.) dan dak
din / dik (f) diyn diyk

Do you have… ? Ghandek… ? a:ndek

Where’s the elevator? Fejn hu l-lift? feyn uw il lift

Where do I pay? Fejn inhallas? feyn inhallas

I’d like … one Nixtieq wiehed (m.) nishti:’ wi:hed
wahda (f.) … wahda
big kbir (m), kbira (f) kbir kbira
snall zghir (m), zghira (f) zeyr zeyra
cheap irhis (m), irhisa (f) irhiys irhiysa
dark skur (m), skura (f) skur skura
good tajjeb (m), tajba (f) tayyeb tayba
light (weight) hafif (m), hafifa (f) hafiyf, hafiyfa
light (color) car (m), cara (f) char chara
round tond (m), tonda (f) tont tonda
square kwadru (m), kwadra (f) kwadru kwadra
sturdy solidu (m), solida (f) solidu solida

Can you show me some Tista turini ftit tista turiyni ftiyt
more? iktar? iktar
Something better, Xi haga ahjar, shi haja ahyar
cheaper, irhas, irhas
larger, smaller. ikbar, izghar. ikbar iza:r

How much is this? Kemm iqum dan (m)? kem i’um dan
Kemm tqum din (f)? kem t’um diyn

How much are they? Kemm iqumu? kem i’umu

I don’t understand. Mhux qed nifhem. mush ‘ed nifem

Please write it down. Jekk joghgbok iktibieli. yek yo:jbok iktibi:li

I don’t want to spend Ma rridx nonfoq ma irriych nonfo’
more than… liri. iktar minn… liri. iktar min liri

No I don’t like it. Le ma joghgobnix (m). le ma yo:jobniysh
Le ma toghgobnix (f). le ma to:jobniysh

I’ll take it. Niehdu (m) / Nehodha (f). ni:hdu nehoda

It’s not quite what Mhux ezatt li mush ezatt li
I wanted. ridt. ritt

Can you order it Tista tordnahuli (m) tista tordnauli
for me? tordnahieli (f)? tordnai:li

How long will it take? Kemm tiehu zmien? kem ti:hu zmi:n

Please send it to Jekk joghgbok ibaghtu (m) yej yo:jbok iba:tu
this address. ibaghtha (f) f’dan l-indirizz. iba:ta fdan lindirits

Do you accept dollars, Taccetta dollari, tachchetta dollari
traveller’s checks, traviller cekks, traviller cheks
credit cards? kredit kards kredit karts

Can you please Jekk joghgbok tista yek yo:jbok tista
exchange this? tibdilli dan? tibdilli dan

I’d like a refund. Nixtieq inkun rimbursat. nishti:’ inkun
rimburzat

Here’s the receipt. Hawn hi l-ircevuta. awn iy lirchevuta

Bookstore ——

Where can I buy an Fejn nista nixtri feyn nista nishtri
English newspaper? gazzetta ngliza? gatsetta ingliza

I need a / an … Ghandi bzonn … a:ndi bzon
I’d like a / an … Nixtieq … nishti:’
pen / pencil pinna / lapis pinna lapis
glue / ink kolla / linka kolla linka
calendar / map kalendarju / mappa kalendaryu mappa
dictionary / ruler dizzjunarju / riga ditsyunaryu riga
eraser / newspaper gomma / gazzetta gomma gatsetta
guidebook / paper gwida / karta gwida karta

Cutlery ——-

cups / plates kikkri / platti kikkri platti
glasses / forks tazzez / frieket tatsets fri:ket
knives / spoons skieken / mgharef ski:ken ma:ref
teaspoon kuccarina kuchcharina

made of plastic tal-plastika tal plastika

Pharmaceutical —–

Where’s the nearest Fejn hi l-eqreb feyn iy le’reb
pharmacy? spizjerija? spizyeriya

I want something for Irrid xi haga irriyd shi haja
a cold / a cough ghal rih / ghas-sola a:l rih a:s sola
a headache ghall-ugih ta’ ras a:l lujih ta ras
an upset stomach ghal stonku mqalleb a:l stonku im’alleb
a fever ghad-deni a:d deni

Can you fill this Tista timlili din tista timlili diyn
prescription for me? ir-ricetta? ir richetta

Can I have … Tista taghtini tista ta:tini
aspirin / Band-Aids aspirina / bandejz aspirina bandeyts
contraceptives kontracettivi kontrachettivi
disinfectant dizinfettant dizinfettant
ear-drops qtar ghall-widnejn ‘tar a:l widneyn
eye-drops qtar ghall-ghajnejn ‘tar a:ll a:yneyn
gauze garza garza
iodine jodju yodyu
laxative lassativ lassatif
tampons tamponi igjenici tamponi ijyenichi
thermometer termometru termometru
tranquillizer trankwillanti trankwillanti
vitamin pills vitamini vitamini

Toiletry —–

deodorant deodorant deodorant
razor blades xfafar tal-lehja shfafar tal lehya
safety pins labar tal-molla labar tal molla
shaving cream krema tal-lehja krema tal lehya
toilet paper karti tat-tojlet karti tat toylet
tooth brush xkupilja tas-snien shkupilya tas sni:n

For the baby ——-

Baby food Ikel ghat-trabi ikel a:t trabi
pacifier gazaza gazaza
diapers griehi jri:hi
feeding bottle flixkun tal-bejbi flishkun tal beybi

Clothing ——

I’d like… Nixtieq… nishti:’

I want… for a Irrid… ghal irriyd a:l
7-yr old boy/girl. tifel/tifla ta’ seba’ snin. tifel/tifla ta
seba sniyn

I want something Nixtieq xi haga nishti:’ shi haja
like this. bhal dan (m) / din (f). bhal dan diyn

I want something in Irrid xi haga irriyd shi haja
beige / black fil-bejg / fl-iswed fil beyj fliswed
blue / brown fil-blu / fil-brawn fil blu fil brawn
green / grey fl-ahdar / fil-griz fl ahdar fil gris
orange / pink fl-orangjo / fir-roza fl oranjyo fir roza
purple / red fil-vjola / fl-ahmar fil vyola flahmar
silver / white fil-fiddien / fl-abjad fil fiddi:n flabyad
yellow. fl-isfar. fl isfar

light / dark fic-car / fl-iskur fich char fliskur
lighter / darker iktar car / iktar skur iktar char iktar skur

I want something to Irrid xi haga li irriyd shi haja li
match this. taqbel ma dan (m) / din (f). ta’bel ma dan diyn

I’d like the same Nixtieq l-istess nishti:’ listess
color. kulur. kulur

I don’t like Ma joghgobnix ma yo:jobniysh
this color. dal-kulur. dal kulur

Material ——–

Do you have Ghandek a:ndek
anything in… ? xi materjal tal- … ? shi materyal tal

I want a cotton blouse. Irrid bluza tal-qoton. irriyd bluza tal ‘oton

Something made here. Xi haga maghmula hawn. shi haja ma:mula awn
Handmade. Maghmula bl-idejn. ma:mula blideyn

I want something Irrid xi haga irriyd shi haja
thinner. irqaq. ir’a’

Do you have any Ghandek xi haga a:ndek shi haja
better quality? ta’ kwalita ahjar? ta kwalita ahyar

What’s it made of? Minn x’hix hu maghmul (m) minn shish uw ma:mul
hi maghmula (f)? iy ma:mula

corduroy / cotton korduroj / qoton korduroy ‘oton
denim / flannel denijm / flanella deniym flanella
gabardine / lace gabardin / bizzilla gabardiyn bitsilla
leather / linen gild / ghazel jilt a:zel
satin / silk satijn / harir satiyn hariyr
velvet / wool bellus / suf bellus suwf

Is it pure cotton / Dan qoton pur / dan ‘oton puwr
wool? suf pur/ suwf puwr

Will it shrink by Tingibed bil- tinjibed bil
washing? hasil? hasiyl

Is it machine-washable? Tinhasel bil-magna? tinhasel bil magna

Size ——

I take size 12. Jien niehu qies 12 (tnax). yi:n ni:hu ‘i:s tnash

Could you measure me? Tista tehodli l-qies? tista tehodli il ‘i:s

I don’t know the size. Ma nafx il-qies. ma nafsh il ‘i:s

dress / pants libsa (f) / qalziet (m) libsa ‘altsi:t
blouse / shirt bluza (f) / qmis (f) bluza ‘miys

Can I try it on? Nista nippruvah (m)? nista nippruvah
Nista nippruvaha (f)? nista nippruva a

Is there a mirror? Hawn mera? awn mera

It fits very well. Jigini (m) sewwa hafna. yijiyni sewwa hafna
Tigini (f) sewwa hafna. tijiyni sewwa hafna

It’s too short/long Hu qasir/twil wisq (m). uw ‘asiyr twiyl wis’
Hi qasira/twila wisq (f). iy ‘asira twiyla wis’
tight/loose. dejjaq/wiesa (m) deyya’ wi:sa
dejqa/wiesgha (f) dey’a wi:sa

Clothes ——-

anorak / apron gakka / fardell jakka fardell
bra / briefs recipett / qalziet ta taht rechipett ‘altsi:t
ta taht
cap / clothes berritta / ilbies berritta ilbi:s
coat / collar glekk / ghonq jlekk on’
dress / glasses libsa / nuccali libsa nuchali
gloves / handbag ingwanti / borza ingwanti borza
handkerchief / hat maktur / kappell maktur kappell
jacket / jeans gakketta / gijns jakketta jiyns
jersey / pants gersi / qalziet jersi ‘altsi:t
pullover / pyjamas pullover / pigama pullover pijama
raincoat / shirt rejnkowt / qmies reynkowt ‘mi:s
skirt / slip dublett / slipp dublett slip
socks / stocking peduna / kalzetta peduna kaltsetta
suit / tie libsa shiha / ingravata libsa shiha ingravata
trousers / waistcoat qalziet / sidrija ‘altsi:t sidriya

belt / button cinturin / buttuna chinturin buttuna
pocket / sleeve but / komma bu:t komma
zipper zipper zipper

shoes / sandals zarbun / sandli zarbun sandli
slippers / shoelace papocc / lazz papoch lats

These are too… Dawn huma… dawn uma
narrow/wide dojoq/wisghin wisq doyo’ wiseyn wis’
large/small kbar/zghar wisq kbar za:r wis’

I’d like a pair of Nixtieq par zarbun. nishti:’ par zarbun
shoes.
brown/black kannella/iswed kannella iswed

Do you have a Ghandek qies a:ndek ‘i:s
larger/smaller size? ikbar/izghar? ikbar iza:r

Can you repair these Tista ssewwi dan tista issewwi dan
shoes? iz-zarbun? iz zarbun

How long will it take? Kemm tiehu zmien? kemm ti:hu zmi:n

What will it cost? Kemm se tqum? kemm se t’um

Can you stitch this? Tista thit din? tista thiyt diyn

I need it/them Ghandi bzonnu (m) bzonnha (f) a:ndi bzonnu bzonna
as soon as possible. bzonnhom (pl) bzonnom
mill-aktar fis. mill aktar fiys
Tomorrow. Ghada. a:da

Electrical appliances ——

What’s the voltage? Kemm hu l-voltagg? kem uw il voltach

Do you have a battery Ghandek batterija a:ndek batteriya
for this? ghal din? a:l diyn

Can you show me how Tista turini kif tista turiyni kiyf
it works? tahdem? tahdem

I’d like to rent/hire Nixtieq nikri nishti:’ nikri
a camcorder / VCR. kamkorder / visijar kamkorder visiyar

Grocery ——-

I’d like a loaf of Nixtieq hobza. nishti:’ hobza
bread.

What sort of cheese Xi kwalita ta’ gobon shi kwalita ta jobon
do you have? ghandek? a:ndek

I’ll have a piece Jekk joghgbok nixtieq yek yo:jbok nishti:’
of this, please. bicca minn dan. bicha min dan

I need some garlic Ghandi bzonn ftit tewm a:ndi bzonn ftiyt tewm
and some onions. u ftit basal. u ftiyt basal

I’d like a kilo of Nixtieq kilo nishti:’ kiylo
apples / peaches. tuffieh / hawh tuffi:h hawh
tomatoes / apricots. tadam / berquq. tadam ber’u’

100 grams of butter. mitt grammi butir. mitt grammi butiyr

half dozen eggs. nofs tuzzana bajd. nofs tuzzana bayd

a litre of milk. litru halib. litru haliyb

a can of pears. bott langas. bott lanjas

a box of chocolates. kaxxa cokkolata. kashsha chokkolata

Watchmaker’s – Jeweller’s ——–

Could I please see Jekk joghgbok nista nara yek yo:jbok nista nara
that? dak? dak

Do you have anything Ghandek xi haga a:ndek shi haja
in gold? fid-deheb? fid de:b

Is this real silver? Dan veru fidda? dan veru fidda

Could you repair Tista ssewwi tista issewwi
this watch? dan l-arlogg? dan larloch

This watch needs Dan l-arlogg ghandu bzonn dan larloch a:ndu bzon
cleaning. tindifa. tindiyfa

I’d like a/an/some Nixtieq nishti:’
alarm clock / battery sveljarin / batterija svelyarin batteriya
bracelet / chain brazzulett / katina bratsulet katiyna
clock / cross arlogg / salib arloch saliyb
cutlery / earrings pozati / misluti pozati misluti
jewel box kaxxa ghall-gawhar kashsha a:l jawa:r
necklace / ring gizirana / curkett jizirana churket
rosary beads kuruna tar-ruzarju kuruna tar ruzaryu
tie pin labra ta’ ngravata labra ta ingravata

alabaster / copper alabastru / ram alabastru ram
crystal / diamond kristall / djamant kristal dyamant
emerald / enamel smerald / enamilju zmerald enamilyu
gold / ivory deheb / ivorju de:b ivoryu
pearl / silver gawhra / fidda jawra: fidda

Optician ——-

I’ve broken my glasses. In-nuccali nqasamli. in nuchchali in’asamli

Can you repair them Tista ssewwijhomli? tista issewwiyomli
for me?

When will they be Meta jkunu lesti? meta ikuwnu lesti
ready?

Can you change the Tista tibdilli tista tibdilli
lenses for me? il-lenti? il lenti

I’d like to have my Nixtieq ticcekkjali nishti:’ tichekkyali
eyesight checked. l-vista. il vista

I’m short-sighted. Jiena korta vista. yi:na korta vista

I’ve lost one of my Tlift wahda tlift wahda
contact lenses. mill-kontakt lensis. mill kontakt lensis

I’d like to buy Nixtieq nixtri nishti:’ nishtri
a pair of sunglasses. par nuccali tax-xemx. par nuchchali tash
shemsh

May I look in a Nista nara nista nara
mirror? f’mera? fmera

I’d like to buy Nixtieq nixtri nishti:’ nishtri
a pair of binoculars. bajnokjular. baynokyular

Photography ——-

I want a/an… camera Irrid kamera irriyd kamera
simple / inexpensive semplici / rhisa semplichi irhiysa

Show me some Urini ftit uriyni ftiyt
camcoders. kamkorders. kamkorders

I’d like to have some Nixtieq tehodli ftit nishti:’ tehodli ftiyt
passport photos taken. ritratti ghal passaport. ritratti a:l passaport

I’d like film for Nixtieq film ghal nishti:’ film al
this camera. din il-kamera. diyn il kamera

How much do you Kemm iqum kem i’um
charge for processing? l-isvilupp? lizvilupp

I want two prints Irrid zewg ritratti irriyd zewch ritratti
of each negative. ta’ kull-negattiva. ta kull negativa

Will you please Jekk joghgbok yek yo:jbok
enlarge this. kabbarli dan. kabbarli dan

When will the photos Meta jkunu lesti meta ikunu lesti
be ready? r-ritratti? ir ritratti

Can you repair this Tista ssewwi din tista issewwi diyn
camera? il-kamera? il kamera


AT THE BANK ———


At the Bank ——

I want to change Irrid insarraf irriyd insarraf
some dollars. ftit dollari. ftiyt dollari

I want to cash a Irrid ninkaxxa irriyd ninkashsha
traveller’s check. traviller cekk. traviller chek

What’s the exchange X’hini r-rata shiniy ir rata
rate? tal-kambju? tal kambyu

Can you telex my Tista titteleksja tista titteleksya
bank in New York? il-bank tieghi NY? il bank ti:ey Nyu York

I want to credit this Irrid nakkredita dan irriyd nakkredita
to my account. fl-akkawnt tieghi. flakkawnt ti:ey

I want to open Nixtieq niftah nishti:’ niftah
an account. akkawnt. akkawnt

I want to withraw Nixtieq nigbed nishti:’ nijbed
Lm100. mitt lira. mit liyra

Where should I sign? Fejn ghandi niffirma? feyn a:ndi niffirma

Can you provide me Tista tipprovdini tista tipprovdiyni
with an interpreter? b’interpretu? binterpretu

Where can I make Fejn nista naghmel feyn nista na:mel
photocopies? fotokopji? fotokopyi

Can you cash a Tista tinkaxxa tista tinkashsha
personal check? cekk persunali? chek persunali

Have you small change? Ghandek zghar? a:ndek za:r

Here’s the change. Hawn il-bqija. awn il b’iya

I have no money on me. M’ghandix flus fuqi. ma:ndiysh fluws fu’i

amount / balance ammont / bilanc ammont bilanch
capital / checkbook kapital / cekkbuk kapital chekbuk
contract / expenses kuntratt / spejjez kuntrat speyyes
invoice / loss kont / telf kont telf
mortgage / payment ipoteka / hlas ipoteka hla:s
percentage / profit percentwali / profitt perchentwali profit
purchase / sale akkwist / bejgh akkwist beyh
share / transfer sehem / trasferiment se:m trasferiment
value. valur. valuwr


AT THE POST OFFICE ——-

Where’s the nearest Fejn hi l-posta feyn iy il posta
post office? l-iktar vicina? liktar vichina

What time does the X’hin tiftah / sh hin tiftah
P.O. open / close? taghlaq il-posta? ta:la’ il posta

A stamp for this Jekk joghgbok bolla yek yo:jbok bolla
letter / postcard ghal din l-ittra / a:l diyn littra
please. il-kartolina. il kartolina

What’s the postage X’inhu l-pustagg shinuw il pustach
for a postcard to ghal kartolina a:l kartolina
Australia? ghall-Awstralja? a:l lawstralya

I want to send this Irrid nibghat dan irriyd niba:t dan
parcel. il-pakkett. il pakket

I want to send this… Irrid nibghat din… irriyf niba:t diyn
air mail bl-ajru blayru
express espress espres
registered mail. rakkomandata. rakkomandata

Where’s the general Feyn hi l-poste feyn iy il post
delivery? restante? restant

Is there any mail Hemm xi posta em shi posta
for me? My name is… ghalija? Jisimni… a:liya yisimni

I want to send a Irrid nibghat irriyd niba:t
telegramm / telex. telegramm / teleks. telegram teleks

May I please have Jekk joghgbok aghtini yek yo:jbok a:tiyni
a form? formula. formula

How much is it per Kemm tqum kull kem t’u:m kul
word? kelma? kelma

How long will a cable Kemm jiehu zmien kem yi:hu zmi:n
take to Toronto? kejbil ghal Toronto? keybil a:l Toronto


TELEPHONE ——–

Where’s the telephone? Fejn hu t-telefown? feyn uw it telefown

Where’s the nearest Fejn hu l-eqreb feyn uw le’reb
telephone booth? kjosk tat-telefown? kyosk tat telefown

I want to make a Ghandi bzonn naghmel andi bzon na:mel
phone call. telefown. telefown

May I use your phone? Nista nuza t-telefown nista nuwza it telefown
tieghek? ti:ek

Have you a phone Ghandek ktieb a:ndek kti:b
directory? tat-telefown? tat telefown

Who is speaking? Min qed jitkellem? miyn ‘ed yitkellem

Hello! This is Mrs. X Hellow! Hawn is-Sinjura hellow awn is sinyura
speaking. X qed titkellem. ‘ed titkellem.
This is Mr. X Hawn is-Sinjur X awn is sinyur
speaking. qed jitkellem. ‘ed yitkellem

Can I speak to… Nista’ nkellem ‘il… nista inkellem il

Isn’t he home? Mhux id-dar? muwsh id da:r
Isn’t she home? Mhix id-dar? miysh isd da:r

Would you please take Jekk joghgbok tista yek yo:jbok tista
a message? tiehu messagg? ti:hu messach

I’ll call later. Incempel iktar tard. inchempel iktar tard

Would you ask him Jekk joghgbok ghidlu yek yo:jbok e:ydlu
to call me. jcempilli. ichempilli
/ask her to call me. /ghidilha ccempilli. e:ydila ichchempilli

My number is… In-numre tieghi hu… in numru ti:ey uw

Speak more slowly Jekk joghgbok tkellem yek yo:jbok tkellem
please. iktar bil-mod. iktar bil mod

The line is busy. Il-linja engegjd. il linya engeyjd

Good morning, can you Bongornu, tista bonjornu tista
help me get this tghinni naqbad dan te:yni na’bad dan
number? in-numru? in numru

I want to place a Irrid naghmel telefown irriyd na:mel telefown
collect call. u nirriversja l-hlas. u nirriversya il hlas

I want to pay for Irrid inhallas ghal irriyd inhallas a:l
this call. dan it-telefown. dan it telefown


DOCTOR ——-

General —

Can you get me a Tista ssejjahli tista isseyyahli
doctor? tabib? tabiyb

Is there a doctor here? Hawn tabib hawnhekk? awn tabiyb awnek

I need a doctor Ghandi bzonn tabib a:ndi bzon tabiyb
quickly. malajr. malayr

Can I make an Nista’ naghmel nista na:mel
appointment right now, appuntament issa stess, appuntament issa stes
tomorrow, as soon ghada, mill-aktar a:da mill aktar
as possible. fis. fiys

Parts of the body —–

appendix / arm appendici / driegh appendichi dri:h
artery / back arterija / dahar arteriya da:r
bladder buzzieqa ta’ l-awrina buzzi;’a ta lawriyna
bone / bowels ghadma / msaren a:dma imsaren
breast / ear sider / widna sider widna
eye / eyes ghajn / ghajnejn a:yn a:yneyn
face / finger wicc / saba wich saba
foot / genitals sieq / genitali si:’ jenitali
gland / hand glandola / id glandola iyt
head / heart ras / qalb ra:s ‘alp
intestines / jaw intestini / xedaq intestiyni sheda’
joint / kidney goga / kilwa joga kilwa
knee / leg rkoppa / rigel irkoppa rijel
lip / liver xoffa / fwied shoffa fwi:t
lung / mouth pulmun / halq pulmuwn hal’
muscle / neck musklu / ghonq musklu o:n’
nerve /nose nerv / mnieher nerf imni:her
rib / shoulder kustilja / spalla kustilya spalla
skin gilda jilda
spine xewka tad-dahar shewka tad da:r
stomach / tendon stonku / gherq stonku e:r’
throat / tongue gerzuma / lsien gerzuwma ilsi:n
tooth / waist sinna / qadd sinna ‘at
vein vina viyna

Accident – Injury ——

There has been Gara ncident. jara inchident
an accident.

My child has had It-tifel (m) tieghi it tifel ti:ey
a fall. waqa’. wa’a
It-tifla (f) tieghi it tifla ti:ey
waqghet. wa’e:t

He has hurt his head. (Hu) wegga’ rasu. uw wejja rasu

She has hurt her head. (Hi) weggghet rasha. iy wejje:t rasa

He’s/she’s Mitluf/mitlufa minn mitluwf mitluwfa min
unconscious. sensih/sensiha. sensih/sensiya

He’s bleeding heavily. Qed jisvina sewwa. ‘ed yizvina sewwa
She’s bleeding heavily. Qed tisvina sewwa. ‘ed tizvina sewwa

He’s seriously Korrut sewwa. korruwt sewwa
injured.

She’s seriously Korruta sewwa. korruwta sewwa
injured.

His arm is broken. Dirghajh maqsuma. dira:yh ma’suwma

Her arm is broken. Dirghajha maqsuma. dira:ya ma’suwma

I’ve been stung. Ghandi tingiza. a:ndi tingiyza

I’ve got something Ghandi xi haga a:ndi shi haja
in my eye. f’ghajnejja. fa;yneyya

I’ve got a/an… Ghandi… a:ndi
blister muffaha muffaha
boil musmar musmar
bruise dbengila tbenjiyla
burn harqa har’a
cut ferita feriyta
graze barxa barsha
insect bite gidma ta’ nsett gidma ta inset
lump gundella gundella
rash raxx rash
sting tingiza tingiyza
swelling nefha nefha
wound ferita feriyta

Could you have a Tista tarali ftit? tista tarali ftiyt
look at it?

I can’t move my… Ma nistax incaqlaq… ma nistash incha’la’

It hurts. Tugghani. tuja:ni

Illness —

I’m not feeling well. Mhux f’sikti. muwsh fsikti

I’m ill. Ma niflahx. ma niflahsh

I feel dizzy. Inhossni stordut (m) inhossni storduwt
storduta (f). storduwta

I feel nauseous. Inhossni mdardar (m) inhossni imdardar
imdardra (f). imdardra

I feel shivery. Ghandi tkexkix. a:ndi tkeshkiysh

I’ve got a fever. Ghandi d-deni. a:ndi id deni

I’ve been vomiting. Ili nirrimetti. iyli nirrimetti

I’m constipated. Ili ma nipporga. iyli ma nipporga

I’ve got diarrhoea. Ghandi d-dijarrea. a:ndi id diyarrea

I have a nosebleed. Qed ninfarag. ‘ed ninfarach

I’ve got (a/an)… Ghandi … a:ndi
asthma l-azma lazma
backache ugigh f’dahari ujih fda:ri
cold rih rijh
cough is-soghla is so:la
cramps bughawieg bua:wi:ch
earache ugigh f’widnejja ujih fwidneyya
headache ugigh ta’ ras ujih ta ras
indigestion indigestjoni indijestyoni
palpitations tferfir ta’ qalb tferfijr ta ‘alp
rheumatism rewmatizmu rewmatizmu
sore throat hruq fi grizmejja hru’ fi grizmeyya
stomach ache ugigh fl-istonku ujih fli stonku
sunstroke xemxata shemshata

I have a pain in Ghandi ugigh a:ndi ujih
my chest. f’sidri. fsidri

I had a heart attack Kelli attakk tal-qalb kelli attak tal ‘alp
… years ago. … snin ilu. sniyn iylu.

My blood pressure is Il-pressjoni tieghi il pressyoni ti:ey
too high/too low. tad-demm hi gholja tad dem iy o:lya
wisq/baxxa wisq. wis’ bashsha wis’

I’m allergic to… Jien allergiku ghal… yi:n allerjiku a:l

I’m diabetic. Ghandi d-dijabete. a:ndi id diyabete

Women’s section ——

I have period pains. Ghandi ugigh tax-xahar. a:ndi ujih tash sha:r

I have a vaginal Ghandi infezzjoni a:ndi infetsyoni
infection. fil-vagina. fil vajiyna

I’m on the pill. Qed niehu l-pillola. ‘ed ni:hu il pillola

I haven’t had my Ili ma nara iyli ma nara
period for 2 months. xahrejn. sha:reyn

I’m 3 months pregnant. Jiena tlit xhur tqila. yi:na tlit shuwr t’iyla

Prescription, Treatment —-

This is my usual Din hi l-medicina diyn iy il medichiyna
medecine. tieghi tas-soltu. ti:ey tas soltu

Can you give me a Tista taghtini tista ta:tiyni
prescription for this? ricetta ghal dan? richetta a:l dan

Can you prescribe some Tista tordnali ftit tista tordnali ftiyt
sleeping pills, pilloli ta’ l-irqad, pilloli ta lir’at
a tranquillizer? kalmanti? kalmanti

I’m allergic to Jien allergiku ghal yi:n allerjiku a:l
antibiotics/penicillin. antibiotici/penicillina.antibiyotichi penichilliyna

I don’t want anything Ma rridx xi haga ma irrich shi haja
too strong. qawwija hafna. ‘awiyya hafna

How many times a day Kemm il darba fil-jum kem il darab fil yuwm
should I take it? ghandi nehodha? a:ndi nehoda

Must I swallow them Ghandi niblaghhom a:ndi niblahhom
whole? shah? s hah

Fee —-

How much do I owe you? Kemm ghandi ntik? kem a:ndi intiyk

May I have a receipt Nixtieq ircevuta nishti:’ irchevuwta
for my health ghall-assikurazzjoni a:l assikuratsyoni
insurance? tas-sahha. tas sahha

Can I have a medical Tista taghtini tista ta:tiyni
certificate? certifikat mediku? chertifikat mediku

Hospital —

What are the visiting X’inhuma l-hinijiet shinuwma il hiniyi:t
hours? tal-parlatorju? tal parlatoryu

When can I get up? Meta nista nqum? meta nista in’uwm

When will the doctor Meta se jigi t-tabib? meta se yiji it tabiyb
come?

I’m in pain. Ninsab mugugh. ninsab mujuwh

I can’t eat. Ma nistax niekol. ma nistash ni:kol

I can’t sleep. Ma nistax norqod. ma nistash nor’od

Can I have a pain- Tista ttini kalmant / tista ittiyni kalmant
killer / some ftit pilloli ftiyt pilloli
sleeping pills? ghall-irqad? a:l lir’ad

Where is the bell? Fejn hi l-qanpiena? feyn iy il ‘anpi:na

nurse Infermier (m) infermi:r
infermiera (f) infermi:ra
patient pazjent patsyent
anaesthetic anestetiku anestetiku
blood transfusion trasfuzjoni tad-demm trasfuzyoni tad dem
injection injezzjoni inyetsyoni
bed sodda sodda
bedpan padella padella
thermometer termometru termometru


DENTIST ——–


Can you recommend Tista tirrakmandali tista tirrakmandali
a good dentist? dentista tajjeb? dentista tayyeb

Can I make an Nixtieq naghmel nishti:’ na:mel
(urgent) appointment appuntament (urgenti) appuntament urjenti
to see Dr …? biex nara d-dentista. bi:sh nara id dentista

I have a broken tooth. Ghandi sinna miksura. a:ndi sinna miksuwra

I have a tootache. Ghandi ugigh ta’ dras. a:ndi ujih ta dras

I have an abscess. Ghandi axxess. a:ndi ashshess

This tooth hurts. Dis-sinna tugghani. dis sinna tuja:ni

I don’t want it Ma rridx naqlaghha. ma irriych na’lahha
extracted.

Could you give me Tista taghtini tista ta:tiyni
an anaesthetic? l-loppju? il loppyu

I’ve lost a filling. Tlift filling. tlift fillink

The gum is very sore. Il-hanek jahraqni ferm. il hanek jahra’ni ferm

The gum is bleeding. il-hanek idemma. il hanek idemma

I’ve broken this Ksirt din ksirt diyn
denture. id-dentatura. id dentatuwra

Can you repair this Tista ssewwi din tista issewwi diyn
denture? id-dentatura? id dentatuwra

When will it be raedy? Meta tkun lesta? meta tkuwn lesta


EMERGENCY ——–

Call the police. Sejjah pulizija. seyyah pulitsiya

Danger. Periklu. periklu

Fire. Nar. nar

Get a doctor. Sejjah tabib. seyyah tabiyb

Go away. Mur ‘l hemm. muwr lem

Help. Ajut. ayut

Get help quickly. Sejjah ghajnuna malajr. seyyah a:ynuwna malayr

I’m ill. Inhossni hazin. inhossni haziyn

I’m lost. Intlift. intlift

Leave me alone. Hallini kwiet (m). halliyni kwi:t

Hallini kwieta (f). halliyni kwi:ta

Look out! Attenzjoni! attentsyoni

Poison. Velenu. velenu

Police. Pulizija. pulitsiya

Quick. Malajr. malayr

Stop. Ieqaf (s) Ieqfu (p). i:’af i:’fu

Stop that man/woman. Zommu dak ir-ragel/ zommu dak ir rajel

dik il-mara. diyk il mara

Stop thief. Halliel (m) halli:l

Halliela (f) halli:laComments
 1. DosDigger says:

  Oh! Great job!
  Very good and useful post.
  Thx, your blog in my Google reader now
  We’ll expect many new interesting posts from you 😉

 2. Yolanda Zeus says:

  A very interesting blog post. What would you say was the most common problem?

  • Acidous says:

   In my case, the most common problem is the pronuntiation… because i sepak spanish so the way i understand or i read are so distant sometimes from the way i should speak it, the good thing about this is i have 2 friends in malta hehehe so its like having a real maltese teacher

 3. Kenneth Hall says:

  Thanks for this post. I am maltese sudying Spanish at the moment I will send this to my Spanish teacher as she is trying to learn maltese.

  Kenneth

 4. watsonovedades says:

  A very interesting blog post

  Aumentar masa muscular

 5. keep up the fantastic work , I read few articles on this site and I conceive that your website is real interesting and has bands of excellent information.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s